Dag van de moedertaal

It is hjoed de “Dei fan de memmetaal“. Dizze dei is troch de UNESCO yn it libben roppen en stiet yn it teken fan it taalkundige en kulturele ferskaet. Foar de UNESCO binne talen it instrumint om it kulturele erfguod yn libben te hâlden. Troch de memmetaal yn eare te hâlden, bliuwt de taalkundige en kulturele tradysje bestean, en wurdt men him bewust fan de ferskillen tusken de ferskate minskengroepen. Dit soe liede ta mear begryp.

Foar my is it Frysk de memmetaal. Dêrom skriuw ik myn stikje hjoed mar ris yn it Frysk. Dat jowt ek wat tsjinwicht tsjin de ûntjowing dat der de lêste tiid stadichoan mear Nederlanske weblogs binne dy’t oergean op it brûken fan de Ingelske taal. Ik fyn dat skande, want wy moatte wiis wêze op ús beide rykstalen. We ha der úteinlik mar twa: it Nederlânsk en it Frysk, en we moatte op beide sunich wêze. Mar goed, dat moat elkenien ek sels mar witte.
Jim witte no yn elts gefal hoe’t ik der oer tink.   🙂

Hawar, genôch eamele …, litte we it mar oer de foto’s ha.
Ferline wike tongersdei seach ik yn’e omkriten van Aldeboarn in pear swannen yn in feart …

110217-1220x

In eintsje fierder sette ik de auto yn’e berm, en wylst ik werom rûn nei de swannen, makke ik al fêst in foto fan de lêste swan. Fuort neidat ik dy earste foto makke hie, gyngen de trije oare swannen in eintsje fierderop mei in soad leven op’e wjuk …

110217-1221x

Om net yn oanrekking te kommen mei de beammen, draaiden se fuortendalik doe’t se út it wetter wiene nei rjochts. In swan dy’t oan de oare kant fan’e dyk yn’e greide siet, sette it op in draven doe’t de trije swannen oer him hinne fleagen. Doe’t er genoch gong hie, gyng ek dizze swan de loft yn…

110217-1222x

Twa by twa fleagen se leech oer it lân fuort. Ik koe beide spantsjes noch in skoft neisjen …

110217-1223x

It wie net myn doel om dy moaie grutte fûgels skrik oan te jeijen, mar it hat my wol wer in pear aardige plaatsjes opsmiten …

110217-1224x

No jim ha it wol begrepen, tink?
Ja, it falt ek wol in slach ta. As jo Ingels kinne, dan is it Frysk ek wol te dwaan … 🙂

36 gedachten over “Dag van de moedertaal

 1. Wanneer ik dit heel geconcentreerd lees, versta ik er hier en daar wel iets van, maar gesproken zal het wel nog n pak moeilijker zijn… Hou wel van die streektaaltjes en dialecten… moeten behouden blijven !

  Like

 2. o jee……
  o jeetje
  dit is een te grote opgave voor een eenvoudige mus jan.
  ik ga plaatjes kijken en gelukkig zijn die het bekijken waard.

  oant moarn , bis morgen, tot morn, ajuus, see you !!!

  Like

 3. Ik kân biena alli woardn wel begriepe. It is me tudeliek wat je segt. Âls mesken snel Frys praten wôrdt it in stuk lastiger
  En Frys skriefen toar sal ik mi moar nyt oan wage.
  It sien in ydir fal pragtige foto’s! Se maken so’n moai lut met hun fleugels als se flyge.
  Fieni dag en oant moarn!
  Dankzij: http://wgo.to/fryskelator 🙂

  Like

 4. Ik kan bijna alle woorden wel begrijpen. Het is me duidelijk wat je zegt. Als mensen snel Fries praten wordt het een stuk lastiger 🙂
  En Fries schrijven daar zal ik me maar niet aan wagen.
  Het zijn in ieder geval prachtige foto’s! Ze maken zo’n mooi geluid met hun vleugels als ze vliegen.
  Fijne dag en oant moarn!

  Like

 5. Ik begrijp er geen bal van Jan…. Als rasechte Rotterdammer en als aangeleerde Brabo…. 🙂 Mijn vriend komt van oorsprong uit Groningen en af en toe, als hij erg gepassioneerd is, komt zijn accent erdoor…:) Zooooo sexy…! 🙂

  Like

 6. Mijn moerstaal is Nederlands en daarom reageer ik niet in het Fries. Bovendien dat beheers ik niet, ook al woon ik al weer ruim 36 jaar in onze mooie provincie. Een provincie waar zoveel te genieten is in de natuur. Zoals deze zwanen. Ze zijn dan misschien wel van je geschrokken, die schrik komen ze heus wel te boven. En jij hebt prachtige foto’s kunnen maken.

  Like

 7. Hahah moet lachen om de reactie van Klaproos.
  Ik kan als Brabantse er ook niks van lezen, af en toe een woordje.
  Woon nu al ruim 18 jaar in Drenthe en heb daar nog moeite mee.
  Maar het zijn mooie foto’s dat kan ik je wel zeggen ;-0
  Groeten.

  Like

 8. Dizze fûgels hymje nogal wat as se op’e wjuk geane, mar it slagget wol. Sa sil it mei it Frysk ek wol wêze. If fleanen bliuwt wol yn de genen sitten, mar de start is net altiid like makkelijk.

  Like

 9. Het is voor mij een goede oefening. Sommige woorden kende ik toch echt niet omdat de woorden niet zoveel gebruikt worden bij mij op de werkvloer. Ik kon die woorden dan ook pas vertalen door ze te zien in het zinsverband. Zoals het woord: op’e wjuk. Is het woord begrepen in het Frysk ek begrepen. Ik zou daar van maken: begripe.
  Het lezen kostte me wat meer tijd maar het is gelukt.
  Ik ben de tweede keer weer bovenaan begonnen en toen de prachtige foto’s maar eens bekeken. Want dat was ik door het lezen bijna vergeten. 😉
  Ik kan me als Nedersaksisch sprekende inwoner tegenwoordig beter redden in het Frysk dan in het Engels. Dat heb ik dus ook geleerd in Fryslân. Evenals vele andere dingen. 🙂

  Like

 10. Teveel talen en dialecten zijn aan het verdwijnen. Terwijl het zo mooi te beschrijven is in de eigen taal.
  Het digitale tijdperk zorgt er ook een beetje voor dat er 1 taal gebruikt wordt. Terwijl het dus ook anders kan!
  Vriendelijke groet.

  Like

Reacties zijn gesloten.