Allemachtig … tachtig!


Dit lytse beukerke …

Dit kleine peutertje …

Dizze stoere jongfaam …

Deze stoere meid …

Dizze ranke juffer …

Deze ranke juffrouw …

Dizze mem …
fiert hjoed har tachtichste jierdei …

Deze moeder …
viert vandaag haar tachtigste verjaardag …

Fan herte lokwinske, mem!