Allemachtig … tachtig!

Dit lytse beukerke …

Dit kleine peutertje …

1937-0429x

Dizze stoere jongfaam …

Deze stoere meid …

1948-0528x

Dizze ranke juffer …

Deze ranke juffrouw …

1955-0828-5x

Dizze mem …fiert hjoed har tachtichste jierdei …

Deze moeder …viert vandaag haar tachtigste verjaardag …

1960-2x
Fan herte lokwinske, mem!