De dei fan de derby

De dag van de derby

Yn it kader fan de Fryske derby tusken sc Cambuur en sc Hearrenfean yn’e Eredivyzje fan it betelle fuotbal hjoed wer in twatalich logje …

In het kader en de Friese derby tussen sc Cambuur en sc Heerenveen in de Eredivisie van het betaald voetbal, vandaag weer een tweetalig logje …

De tiid dat ik my noch in echte fuotballeafhawwer neamde, leit al in jier as wat efter ús. Der giet my tsjintwurdich foaral by de grutte klubs fierstentefolle jild yn it fuotbal om. En der steane my gauris tefolle snotnoazen op it fjild, dy’t harren jild net wurdich binne, wylst se in te grutte bek en betiiden rûnút minachting ha foar publyk en parse. En dan noch it ieuwige wangedrach in part fan it publyk, dat de namme supporter net iens wurdich is …
It kearpunt wie foar my de huldiging fan it Nederlânsk alvetal nei ôfrin fan it WK 2010. In huldiging mei in rûnfeart troch de Amsterdamse grêften, it like wol as wiene se wrâldkampioen wurden. Kom op, it wie net mear as in twadde plak …

De tijd dat ik me nog een echte voetballiefhebber noemde, ligt al een jaar of wat achter ons. Er gaat me tegenwoordig vooral bij de grote clubs veel te veel geld in het voetbal om. En er staan me vaak te veel snotneuzen op het veld, die hun grote geld niet waard zijn, terwijl ze een veel te grote mond hebben en af en toe zelfs openlijk minachting tonen voor publiek en pers. En dan nog het eeuwige wangedrag een deel van het publiek, dat de naam supporter niet eens waard is …
Het keerpunt was voor mij de huldiging van het Nederlands elftal na afloop van het WK 2010. Een huldiging met een rondvaart door de Amsterdamse grachten, het leek wel alsof ze waren wereldkampioen geworden. Kom op, het was niet meer als een tweede plaats …


As it om fuotbal giet, folgje ik de lêste jierren yn feite allinne de Fryske klub út myn berteplak noch, sc Hearrenfean koartwei It Fean. De oare Fryske klub, sc Cambuur út Ljouwert, hat noait echt myn klub west. Dêr sitte my tefolle ûnferstânen tusken de supporters, dy’t trainers en spilers mei pek en fearren de stêd ut jeie as it harren net nei it sin giet. Dat waard juster ek wer goed dúdlik, doe’t sa’n ûnferstân foarôfgeand oan de lêste training fan Cambuur foar de derby in fjoerwurkbom op it fjild smiet. It gefolch: in steward fan Cambuur moast swier ferwûne ôffierd wurde om yn it sikehûs in operaasje te ûndergean …

Als het om voetbal gaat, volg ik de laatste jaren in feite alleen de Friese club uit mijn geboorteplaats nog, sc Heerenveen kortweg Heerenveen. De andere Friese club, sc Cambuur uit Leeuwarden, is nooit echt mijn club geweest. Daar zitten me te veel onnozele halzen tussen de supporters, die trainers en spelers met pek en veren de stad uit jagen als het hen niet naar de zin gaat. Dat werd gisteren ook weer goed duidelijk, toen ’t zo’n onverstand voorafgaand aan de laatste training van Cambuur voor de derby een vuurwerkbom op het veld gooide. Het gevolg: een steward van Cambuur moest zwaar gewond worden afgevoerd om in het ziekenhuis een operatie te ondergaan …

Hawar, hjoed is de dei fan de Fryske derby tusken Cambuur en It Fean, de wedstryd tusken de stêd en de rest fan Fryslân, en dy wolle we dochs net misse. Om op’e hichte te bliuwen fan it spulferrin sette we fan ‘e middei Omrop Fryslân Radio oan foar it streekrjochte ferslach. En dan gean we der ris noflik foar sitten, want we krije ek noch in lekker stik oranjekoeke by de kofje. Dat fûn Aafje juster nammentlik wol in moai doel foar har folle sparkaart fan de bakker …

Enfin, vandaag is de dag van de Friese derby tussen Cambuur en Heerenveen, de wedstrijd tussen de stad en de rest van de provincie Fryslân, en die willen we toch niet missen. Om op de hoogte te blijven van het spelverloop zetten we vanmiddag Omrop Fryslan Radio aan voor het rechtstreekse verslag. En dan gaan we er eens lekker voor zitten, want we krijgen we ook nog een lekker stuk oranjekoek bij de koffie. Dat vond Aafje gisteren namelijk wel een mooi doel voor haar volle spaarkaart van de bakker …
29 gedachten over “De dei fan de derby

  1. Ik ben geen liefhebber van zoetigheid en ook niet van betaald voetbal maar ik zie wel dat je de nodige fotografische aandacht aan je taartje hebt geschonken. Veel kijkplezier tijdens de wedstrijd

    أنا لست من محبي الحلويات وليس كرة القدم للمحترفين ولكن أرى أن لديك نظرا للاهتمام التصوير الفوتوغرافي الضروري كعكة الخاص بك. المتعة أثناء المنافسة … ook even in het Arabisch 🙂

    Liked by 2 people

  2. Je hebt het verhaal hier treffend neergezet. Ook mijn eega kent het wangedrag nog van de supporters van Cambuur in de trein, uit de tijd dat hij in Leeuwarden werkte. Iedereen in de trein was doodsbenauwd voor de harde kern. Hij vertelde het gisteren nog. Het moet toch niet gekker worden.
    Uuuhh zoveel taart voor 2 personen. 😉 Het ziet er heerlijk en leuk uit.

    Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.