In Earrebarre by Earnewâld

Subtitel: Een ooievaar bij Eernewoude

Stadich komt der in ein oan de foto’s dy’t ik ferline wike makke haw fan it besnijde Fryske lânskip …

Langzaam maar zeker komt er een eind aan de foto’s die ik vorige week heb gemaakt van het besneeuwde Friese landschap …

160120-1139x

By Earnewâld skarrele in earrebarre syn kostje by elkoar tusken de lêste restanten fan de snie …

Bij Eernewoude scharrelde een ooievaar zijn kostje bij elkaar tussen de laatste restanten van de sneeuw …

160120-1134x

Nei dizze proastich omstappende earrebarre sjend, krij ik no dochs wol langst nei de maitiid. En dy earrebarre net minder, tink ik …

Kijkend naar deze parmantig rondstappende ooievaar, begin ik nu toch wel te verlangen naar het voorjaar. En die ooievaar niet minder, denk ik …

160120-1140x