Se binne der wer …

Liderkes, (neakene) boutsjes, foarjiersberntsjes, maarteblomkes, (neakene) mantsjes, wite wyfkes, neakene wyfkes … om koart te kriemen: snieklokjes …