Lokkich Nijjier

Wy winskje jimme in lokkich, sûn & boppe alles firusfrij 2021
Meitsje der wat moais fan, ek sûnder Tocht der Tochten

Wishing you all a happy, healthy & above all virus-free 2021 …