Lokkich Nijjier

Wy winskje jimme in lokkich, sûn & boppe alles firusfrij 2021
Meitsje der wat moais fan, ek sûnder Tocht der Tochten

Wishing you all a happy, healthy & above all virus-free 2021 …

Lokkich 2020!

Hjoed beskôgje ik in ‘like’ as in goeie winsk foar 2020. Lekker maklik no …!?

Vandaag beschouw ik een ‘like’ als een goede wens voor 2020. Lekker makkelijk, toch …!?   😉

Today I consider a ‘like’ as a good wish for 2020. Nice and easy, right …!?

Een behouden vaart in 2016!

160101-0001xx

Dit is tevens mijn bijdrage aan Skywatch Friday 369This is also my entry for Skywatch Friday 369

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!

 

Een goede rit in 2015

150101-0003x


Wij wensen jullie allen een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar! Een goede rit in 2015 …

We wish all of you a Happy and Healthy New Year! Have a good ride in 2015 …


150101-0001x

Dit is tevens mijn bijdrage aan Skywatch Friday 329 – This is also my entry for Skywatch Friday 329

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!