De dei fan de derby

De dag van de derby

Yn it kader fan de Fryske derby tusken sc Cambuur en sc Hearrenfean yn’e Eredivyzje fan it betelle fuotbal hjoed wer in twatalich logje …

In het kader en de Friese derby tussen sc Cambuur en sc Heerenveen in de Eredivisie van het betaald voetbal, vandaag weer een tweetalig logje …

160131-1430x

De tiid dat ik my noch in echte fuotballeafhawwer neamde, leit al in jier as wat efter ús. Der giet my tsjintwurdich foaral by de grutte klubs fierstentefolle jild yn it fuotbal om. En der steane my gauris tefolle snotnoazen op it fjild, dy’t harren jild net wurdich binne, wylst se in te grutte bek en betiiden rûnút minachting ha foar publyk en parse. En dan noch it ieuwige wangedrach in part fan it publyk, dat de namme supporter net iens wurdich is …
It kearpunt wie foar my de huldiging fan it Nederlânsk alvetal nei ôfrin fan it WK 2010. In huldiging mei in rûnfeart troch de Amsterdamse grêften, it like wol as wiene se wrâldkampioen wurden. Kom op, it wie net mear as in twadde plak …

De tijd dat ik me nog een echte voetballiefhebber noemde, ligt al een jaar of wat achter ons. Er gaat me tegenwoordig vooral bij de grote clubs veel te veel geld in het voetbal om. En er staan me vaak te veel snotneuzen op het veld, die hun grote geld niet waard zijn, terwijl ze een veel te grote mond hebben en af en toe zelfs openlijk minachting tonen voor publiek en pers. En dan nog het eeuwige wangedrag een deel van het publiek, dat de naam supporter niet eens waard is …
Het keerpunt was voor mij de huldiging van het Nederlands elftal na afloop van het WK 2010. Een huldiging met een rondvaart door de Amsterdamse grachten, het leek wel alsof ze waren wereldkampioen geworden. Kom op, het was niet meer als een tweede plaats …

160130-1449x

As it om fuotbal giet, folgje ik de lêste jierren yn feite allinne de Fryske klub út myn berteplak noch, sc Hearrenfean koartwei It Fean. De oare Fryske klub, sc Cambuur út Ljouwert, hat noait echt myn klub west. Dêr sitte my tefolle ûnferstânen tusken de supporters, dy’t trainers en spilers mei pek en fearren de stêd ut jeie as it harren net nei it sin giet. Dat waard juster ek wer goed dúdlik, doe’t sa’n ûnferstân foarôfgeand oan de lêste training fan Cambuur foar de derby in fjoerwurkbom op it fjild smiet. It gefolch: in steward fan Cambuur moast swier ferwûne ôffierd wurde om yn it sikehûs in operaasje te ûndergean …

Als het om voetbal gaat, volg ik de laatste jaren in feite alleen de Friese club uit mijn geboorteplaats nog, sc Heerenveen kortweg Heerenveen. De andere Friese club, sc Cambuur uit Leeuwarden, is nooit echt mijn club geweest. Daar zitten me te veel onnozele halzen tussen de supporters, die trainers en spelers met pek en veren de stad uit jagen als het hen niet naar de zin gaat. Dat werd gisteren ook weer goed duidelijk, toen ’t zo’n onverstand voorafgaand aan de laatste training van Cambuur voor de derby een vuurwerkbom op het veld gooide. Het gevolg: een steward van Cambuur moest zwaar gewond worden afgevoerd om in het ziekenhuis een operatie te ondergaan …

160130-1450x

Hawar, hjoed is de dei fan de Fryske derby tusken Cambuur en It Fean, de wedstryd tusken de stêd en de rest fan Fryslân, en dy wolle we dochs net misse. Om op’e hichte te bliuwen fan it spulferrin sette we fan ‘e middei Omrop Fryslân Radio oan foar it streekrjochte ferslach. En dan gean we der ris noflik foar sitten, want we krije ek noch in lekker stik oranjekoeke by de kofje. Dat fûn Aafje juster nammentlik wol in moai doel foar har folle sparkaart fan de bakker …

Enfin, vandaag is de dag van de Friese derby tussen Cambuur en Heerenveen, de wedstrijd tussen de stad en de rest van de provincie Fryslân, en die willen we toch niet missen. Om op de hoogte te blijven van het spelverloop zetten we vanmiddag Omrop Fryslan Radio aan voor het rechtstreekse verslag. En dan gaan we er eens lekker voor zitten, want we krijgen we ook nog een lekker stuk oranjekoek bij de koffie. Dat vond Aafje gisteren namelijk wel een mooi doel voor haar volle spaarkaart van de bakker …

160130-1452x

Laaghangende wolken

Dat de wolken af en toe akelig laag boven het Friese land hangen, heb ik hier onlangs in Skywatch Friday 370 al laten zien. Dat het nog erger kan, bleek toen ik enige tijd later langs een rietveld ten noorden van Earnewâld reed …

160113-1351x

Hier voegden zich ook nog eens grijze rookwolken bij de laaghangende bewolking. Het kon niet missen, hier waren – weer of geen weer – rietsnijders aan het werk …

160113-1352x

Een eenzame boom hield te midden van de rookwolken moedig stand tussen het al deels gemaaide riet …

160113-1355x

Nog een klein stukje verder kreeg ik de rietsnijders in beeld …

160113-1354x

Even nam ik in overweging om naar de noeste werkers toe te lopen …

160113-1359x

Lang duurde die overweging niet. Toen de wind draaide en even later de eerste regendruppels van een volgende regenbui vielen, besloot ik maar snel de warme en rookvrije beschutting van de auto weer op te zoeken …

160113-1402x

Skywatch Friday 372

Zon en wolken wisselden elkaar tijdens een ritje over het Friese platteland regelmatig af …

Sun and clouds alternated during a ride on the Frisian countryside …

160120-1132x

In de verte was een boer op zijn tractor aan het werk …

In the distance a farmer was working on his tractor …

160120-1131x

De boer was bezig met het frezen van de greppels in het weiland …

The farmer was milling the ditches in the pasture …

160120-1126x

Zoals vaak bij dergelijke werkzaamheden, pikten de meeuwen ook nu weer een graantje mee …

As often with such actions, the seagulls were beneviting again …

160120-1129x

Het resultaat van het werk van de boer: schone en goed doorstromende greppels …

The result of the work of the farmer: clean and well-flowing ditches …

160120-1125x

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!

 

In Earrebarre by Earnewâld

Subtitel: Een ooievaar bij Eernewoude

Stadich komt der in ein oan de foto’s dy’t ik ferline wike makke haw fan it besnijde Fryske lânskip …

Langzaam maar zeker komt er een eind aan de foto’s die ik vorige week heb gemaakt van het besneeuwde Friese landschap …

160120-1139x

By Earnewâld skarrele in earrebarre syn kostje by elkoar tusken de lêste restanten fan de snie …

Bij Eernewoude scharrelde een ooievaar zijn kostje bij elkaar tussen de laatste restanten van de sneeuw …

160120-1134x

Nei dizze proastich omstappende earrebarre sjend, krij ik no dochs wol langst nei de maitiid. En dy earrebarre net minder, tink ik …

Kijkend naar deze parmantig rondstappende ooievaar, begin ik nu toch wel te verlangen naar het voorjaar. En die ooievaar niet minder, denk ik …

160120-1140x

De Peelrug in een wit decor

“Op de laatste open eindjes en op de vraag waarom die de boomstronken in de berm van de tunnel liggen, hoop ik volgend jaar nog eens terug te komen,” schreef ik op 29 december 2015 ter afsluiting van mijn serie over de aanleg van de Peelrugtunnel. Ik kwam er alweer veel eerder dan ik toen in gedachten had …

160119-1123x

Het kon vorige week natuurlijk niet uitblijven … Ik moest en zou even een ritje over de Peelrug maken om toch zeker even wat foto’s te maken van de Peelrugtunnel in een wit decor. Het eerste object dat ik vorige week dinsdag in het besneeuwde Friese land opzocht was dan ook die tunnel …

160119-1124x

Twee dingen vielen meteen op: op het noordelijke talud had de zon al kans gezien om alle sneeuw te doen verdwijnen, en de boomstronken in de zuidelijke berm van de tunnel vielen nu nog meer op dan ze in december al deden …

160119-1125x

Intussen heb ik van Anne Meijer (Assistent Projectmanager N381 Drachten – Drentse grens) een mailtje ontvangen over deze boomstronken. Anne schrijft hierover: “Er is in de tunnel Peelrug een zogenaamde stobbenstrook aangelegd. Via deze stobben kunnen kleine (zoog)dieren en reptielen de nieuwe N381 ook ongelijkvloers kruisen. Deze kleine (zoog)dieren en reptielen kunnen onder beschutting/dekking op deze wijze door de tunnel lopen/kruipen …

160119-1127x

Dat maakt maar weer eens duidelijk dat er bij de aanleg van de vernieuwde N381 niet alleen is gedacht aan de veiligheid voor de mens. Naast de kunstwerken voor de automobilist, fietser, ruiter en wandelaar, zijn er ook diverse ecologische voorzieningen getroffen voor klein en groot wild …

160119-1128x

Besneeuwd maïsland

“Hoooo … die heb ik nog niet in mijn wintercollectie van 2016,” zei ik tegen Jetske, terwijl we vorige week woensdag over De Kletten tussen Opeinde en Drachten langs een besneeuwd stuk maïsland reden …

160120-1250x

Welwillend bracht Jetske de auto tot stilstand, waarna ze me behendig maar behoedzaam achteruit rijdend netjes voor de dam van de maïsakker afzette …

160120-1252x

Of er nu sneeuw ligt op zo’n akker of dat de diepe sporen bedekt zijn met een fragiel laagje bomijs, zoals in februari 2013, veel fotogenieker zie je een stuk maïsland in de rest van het jaar niet …

160120-1256x

Veel beter had ik het ook weer niet kunnen treffen, want nadat ik een paar foto’s had gemaakt, brak de lucht net lang genoeg open om de hoogspanningsmasten en de bebouwing in de verte even in het zonnetje te zetten …

160120-1257x